Absorbentu izmantošanas likumdošana Latvijā

  • Vides aizsardzības likums.
  • Likums par piesārņojumu.
  • MK rīkojums Nr.190 „Par nacionālo gatavības plānu naftas piesārņojuma gadījumos jūrā.” Pielikums Nr. 3.
  • MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”


Vides prasības degvielas uzpildes stacijām, kas paredzētas mazizmēra kuģošanas līdzekļu un jahtu uzpildei ar degvielu

11.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.409


1. Degvielas uzpildes stacijās, kas paredzētas mazizmēra kuģošanas līdzekļu un jahtu uzpildei ar degvielu (peldošās degvielas uzpildes stacijas), viegli sasniedzamā vietā un ar atbilstošu marķējumu tiek uzglabātas:

1.1. bonas un absorbentu paklāji. Operators uzglabā bonas, lai, noplūstot naftas produktiem, nodrošinātu ne mazāk kā 20 metru garu bonu izklāšanu un lai uzglabājamie absorbenti nodrošinātu vismaz 50 m2 lielu pārklājuma laukumu. Bonām un absorbentiem jānodrošina ne mazāk kā 100 litru naftas produktu absorbcija;

1.2. salvetes un (vai) drānas materiāli, ar ko noslaucīt naftas produktu smērējumus no mazizmēra kuģošanas līdzekļu un jahtu virsmām, kā arī citām ar degvielas uzpildi saistītām virsmām.


Ugunsdrošības noteikumi

3. Ugunsdrošības prasības objekta teritorijā
Ministru kabineta noteikumi Nr.82
Rīgā 2004.gada 17.februārī (prot. Nr.7 27.§)

25. Objekta teritorijā izlijušos īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzlies­mojošus vai uzliesmojošus šķidrumus nekavējoties savāc un vietas, kur tie izlijuši, apkaisa ar absorbentu vai smiltīm. Absorbentu vai smiltis pēc tam savāc un glabā speciāli iekārtotā vietā.

LATVIJAS VALSTS MEŽI  - Prasības vides piesārņojuma samazināšanai

PRASĪBAS - PDF